Ochrona majątku prywatnego lekarzy

Zawód lekarza jest niewątpliwie wyjątkowy i fascynujący. Z drugiej strony, na barkach lekarzy spoczywa ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie innych ludzi. Zdarza się, że lekarze na skutek swojego błędu czy też zaniedbania w wykonywanych czynnościach zawodowych, spotykają się z oskarżeniami i zarzutami, które wymagają od nich nie tylko znajomości prawa, lecz także posiadania majątku, który byłby zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń ze strony pokrzywdzonych pacjentów. Ponieważ ciężko oczekiwać, by każdy lekarz posiadał majątek pozwalający mu na pokrycie tych roszczeń, przepisy prawa nałożyły na lekarzach obowiązek posiadania ubezpieczenia dla lekarzy od odpowiedzialności cywilnej.

Zawód lekarza jest niewątpliwie wyjątkowy i fascynującyW takiej sytuacji, obowiązek wypłaty odszkodowania poszkodowanym pacjentom, bądź też ich rodzinom przechodzi na ubezpieczyciela. Zdarza się jednak, że suma gwarancyjna ubezpieczenia może być zbyt niska. W takiej sytuacji, jeśli lekarz nie posiada dodatkowej polisy, może się okazać, że odpowiadać będzie majątkiem własnym. Mając na względzie takie zagrożenie, lekarze sami dbają o to, by zabezpieczyć interesy swoje i swoich bliskich. Dlatego też, sami dążą do tego, by podnosić sumy ubezpieczenia OC dla lekarzy, i poszerzać zakres polis w zależności od stopnia ryzyka wykonywanych czynności zawodowych.